Yazarlara Bilgi

YAZIM KURALLARI

1) Yeni Üroloji Dergisi, üroloji ve ürolojiyi ilgilendiren konularda orijinal makaleleri, olgu sunumlarını ve derlemeleri yayın için kabul eden hakemli bir dergidir.
2) Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.
3) Gönderilen yazılar herhangi bir kongrede takdim edilmiş ise bu durum gönderilen makalede dipnot olarak bildirilmelidir.
4) Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar gerekli incelemelerden geçtikten sonra kabul ya da reddedilseler dahi geri iade edilmez.
5) Yazılarda yazım kuralları bakımından gerekli görüldüğü takdirde editörler ve/veya danışmanlar tarafından düzelt­meler yapılabilir.
6) Yazılar araştırma ve yayın etiğine uymak zorundadır. Yazı­ların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğunda­dır. Gerekli durumlarda etik kurul onayı alınmış olmalıdır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yazıların gönderilmesi

TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini’ nde yer alan Yeni Üroloji Dergisi  bu yıl Dergi Park sistemiyle entegre olmuştur. Yazılar Dergi Park sistemi üzerinden gönderilmelidir. Gönderilen yazılar, yazının tüm bölümlerini (başlık sayfası,özetler, anahtar kelimeler, metin, kaynaklar, şekil ve resimler) ve ayrıca bir gönderi mektubunu içermelidir.

Yazışmalar ve sorularınız için dergi@avrasyauroonkoloji.org e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Yazıların Hazırlanması

Yazılar, bilgisayar ortamında, Microsoft Word for Windows formatında, A4 kağıdının bir yüzüne iki aralıklı, iki yanında 2.5 cm’ lik boşluk bırakılacak şekilde yazılmalıdır. Orijinal yazılar 3000, olgu sunumları 1500 ve derlemeler 5000 kelimeyi geçmemelidir. Yazılar şu sıra ile hazırlanmalıdır: başlık sayfası, özetler, anahtar kelimeler, metin, kaynaklar, tablo ve şekiller.

Makale kalitesini arttırmada yazarlara ve dergilere yardımcı olabilecek çok sayıda kaynak vardır . Örnek olarak, bazı kaynaklara ait linkler aşağıda paylaşılmıştır. Yayınlanacak yazının çeşidine göre bu kurallara uyulması önerilmektedir.

Sistematik derlemeler ve meta-analizler: PRISMA kuralları (http://www.prisma-statement.org/)

Vaka raporları: CARE vaka rapor kuralları (https://www.care-statement.org/)

Klinik çalışmalar: CONSORT (http://www.consort-statement.org/)

Hayvan çalışmaları: ARRIVE (https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines)


Ön Sayfa
Türkçe ve İngilizce başlık, yazar isimleri ve ünvanları, yazarların kurumları, yazışma yazarının adı, posta adresi, e-posta adresi ve kurum telefonu bulunmalıdır.

Özetler
Özet yazısı amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç düzeni içinde yaklaşık 200-250 kelime olmalıdır. İngilizce özet Türkçe özetin çevirisinden oluşacaktır. İngilizce yazıların Türkçe özeti olmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Index Medicus ile uyumlu en az 2 en fazla 6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler kullanılmalıdır.

Metin
Giriş, gereç ve yöntemler, bulgular, tartışma ve teşekkür bölü­münden oluşmalıdır.

Kaynaklar
Yazıda kullanılan kaynaklar cümlenin sonunda parantez için­de belirtilmelidir. Kaynaklar makalenin sonunda yer almalı ve makalede geçiş sırasına göre sıralanmalıdır. Kaynaklar yazarla­rın soyadlarını ve adlarının baş harflerini, makalenin başlığını, derginin adını, basım yılını ve başlangıç ve bitiş sayfalarını yılı­nı belirtmelidir. Altı ve daha fazla yazarı olan makalelerde ilk 3 yazardan sonrası için ‘et al.’ veya ‘ve ark.’ ifadesi kullanılmalıdır. Kısaltmalar Index Medicus’a uygun olmalıdır.

Örnekler
Dergide çıkan makaleler için:
1. Tasci Al, Tugcu V, Ozbay B, Mutlu B, Cicekler O. Stone for­mation in prostatic urethra after potassium-titanyl-phosphate laser ablation of the prostate for benign prostatic hyperplasia. J Endourol 2009;23:1879-81.

Kitap için:
1.Günalp İ: Modern Üroloji. Ankara:Yargıçoğlu matbaası, 1975.

Kitap bölümleri için:
Anderson JL, Muhlestein JB. Extra corporeal üreteric stenting during laparoscopic pyeloplasty. Philadelphia: W.B. Saunders; 2003. p. 288-307.

Tablolar
Her biri ayrı sayfaya yapılmalı, yazıda geçiş sırasına göre numa­ralandırılmalı ve her tablonun bir başlığı bulunmalıdır. Şekiller (tablo dışındaki fotoğraf, resim, grafik, çizim v.b.) ma­kalede geçiş sırasına göre cümle sonunda parantez içinde belir­tilmelidir.

Olgu Sunumları
Olgu sunumları 1500 kelimeyi geçmemeli ve mümkün oldu­ğunca az kaynak ve şekil kullanılarak hazırlanmalıdır. Özet 100 kelimeyi geçmemelidir.

Derlemeler
Derlemeler 3000 kelimeyi geçmemeli ve en fazla 50 kaynak içer­melidir.